Vergiftigingen

Vergiftigingen en fouten de (perongeluk) gemaakt worden bij het houden van vissen.

Vergiftiging vis.jpg
Verschijnsel
Een bleke kleur resp. bij enkele vissen, b.v. discus, gelijkmatige, donkere verkleuring.

Oorzaak: onpasselijkheid, veroorzaakt door ongeschikt of belast water resp. door niet bij de soort passende leefomstandigheden (b.v. geen schuilmogelijkheden, ongunstig gezelschap etc.)

Oplossingen: Sera Bio Nitrivec, Sera Toxivec, Sera Aquatan

Verwonding vis.jpg

Verschijnsel
Afgeschuurde slijmhuid, huidwonden.

Oorzaak: verwondingen, b.v. door het vangen met een te grof net, verwondingen door het transport, verwondingen door halsoverkop te vluchten (stoten tegen scherpe inrichtingsvoorwerpen) of door territoriumgevechten

Oplossing: Sera Ectopur, Sera Aquatan, Sera Fishtamin

Gasblaasjesziekte vis.jpg

Verschijnsel
Heldere blaasjes onder de huid (0,5 – 2 mm).

Oorzaak: gasblaasjesziekte (verzadiging van het water met gas)

Lage ph vis.jpg

Verschijnsel
De huid is slijmerig, melkachtig, troebel bloed onder de huid; een dikke, troebele aanslag op de ogen; een bruinachtige aanslag op de kieuwen.

Oorzaak: zuurziekte, “zuurgraadval”

Oplossing: Sera pH Test, Sera PH/KH plus

Ammoniak vis.jpg

Verschijnsel
Witachtige huidvertroebelingen; de vinnen rafelen uiteen; afsterven van kieuwplaatjes.

Oorzaak: loogziekte of ammoniakvergiftiging

Oplossing: Sera NH3/4 test, Sera Toxivec, Sera Bio Nitrivec, pH/KH Minus

Osmotische shock vis.jpg

Verschijnsel
De slijmhuid laat los, afgevallen vinnen.

Oorzaak: osmotische shock

Oplossing: Sera Ectopur, Sera Mineral salt, Sera Aquatan, Sera Bio NitrivecVerschijnsel
De vissen worden apathisch en sterven plotseling ondanks hun mooie kleuren en vaak zonder uiterlijke tekenen van ziekte.

Oorzaak: acute nitrietvergiftiging

Oplossing: Sera Toxivec, Sera no2 Test, Sera Filter Biostart, Sera Bio Nitrivec

Wat moet u doen?
De behandeling:

Onpasselijkheid, veroorzaakt door ongeschikt of belast water resp. door niet bij de soort passende leefomstandigheden (b.v. geen schuilmogelijkheden, ongunstig gezelschap etc.)
Profylaxe/aanbeveling: Informeer precies naar de speciale behoeften van uw vissen, gebruik het kwaliteitsvoeder van sera en controleer alle belangrijke waterwaarden. Ververs regelmatig een deel van het water en gebruik sera aquatan evenals, om organische belastingen af te breken sera bio nitrivec, zodat voor een gelijkblijven
de, goede waterkwaliteit gezorgd wordt.

Verwondingen, b.v. door het vangen met een te grof net, verwondingen door het transport, verwondingen door halsoverkop te vluchten (stoten tegen scherpe inrichtingsvoorwerpen) of door territoriumgevechten.
Profylaxe/aanbeveling: Verwondingen van welke aard dan ook moeten zoveel mogelijk worden voorkomen, omdat de wonden vaak gaan ontsteken en tot ernstige ziekten kunnen leiden. Ga bij onderhoudswerkzaamheden in het aquarium altijd behoedzaam en rustig te werk, om onnodige stress en panische vluchtreacties, waarbij de dieren zich kunnen verwonden, te voorkomen. Om ze te vangen moeten altijd fijnmazige, afgeronde sera schepnetten worden gebruikt. Zorg voor voldoende schuilmogelijkheden, een gepaste bezettingsgraad en gepast gezelschap, om hevige gevechten onder de vissen te voorkomen. Mochten de vissen toch een keer gewond raken, dan helpt een dubbele dosis sera aquatan. Bij diepere verwondingen verzorg je tevens met sera ectopur en behandel je bij behoefte met sera mycopur.

Gasblaasjesziekte (verzadiging van het water met gas)
Profylaxe/aanbeveling: Verzadiging met gas kan o.a. ontstaan door het verversen met een grote hoeveelheid koud water. In koud, goed belucht water (b.v. direct uit de leiding) is er meer gas opgelost dan in het warmere water in het aquarium. Als het toegevoegde water in het warme aquarium dan snel warm wordt, ontstaat een verzadiging met gas, omdat het warmere water niet zoveel opgelost gas bevatten kan. De verzadiging met gas, die d.m.v. kleine gasbelletjes in de slijmhuid van de vissen evenals aan het oppervlak zichtbaar is, kan in de bloedvaten leiden tot embolie. In geval van verzadiging met gas moet met een afgedekt aquarium voor goede beweging van het wateroppervlak (b.v. door verhoogde activiteit van de pomp) worden gezorgd, om een intensieve uitwisseling met de lucht en derhalve afgifte van overtollige gassen mogelijk te maken.

In het algemeen moet er bij het verversen van water of het overzetten van vissen nauwkeurig op gelet worden, dat de temperatuur niet meer dan enkele graden verandert. Door sterk schommelende temperaturen – ook door b.v. foutief werkende verwarmingen – daalt het weerstandsvermogen van de vissen.

Zuurziekte, “zuurgraadval”
Profylaxe/aanbeveling: Meet de pH-waarde met de sera pH-Test. Mocht deze te laag zijn en/of sterk schommelen, hangt dat vaak samen met een te geringe carbonaathardheid (KH). Ook de KH-waarde moet daarom regelmatig worden gecontroleerd (sera kH-Test). Let erop, dat de pH-waarde gedurende de dag schommelt en met name 's nachts sterk dalen kan. Indien nodig, kunt u de pH-waarde met sera KH/pH-plus verhogen en daarmee tevens voor voldoende buffering (door de verhoogde KH) zorgen. Bovendien helpt het gebruik van sera aquatan de aangerichte schade te verzachten en sneller te verminderen.

Loogziekte of ammoniakvergiftiging
Profylaxe/aanbeveling: Bij pH-waarden boven 9 treden witachtige huidvertroebelingen op, de vinnen kunnen uitrafelen en de kieuwen aangetast raken. Controleer de pH-waarde met de sera pH-Test en verlaag indien nodig de waarde met sera pH-minus (resp. langduriger) met sera super peat. Bij ammoniakvergiftigingen zijn soortgelijke symptomen zichtbaar als bij te hoge pH-waarden. Bepaal daarom bovendien de ammoniumwaarde met de sera NH4/NH3-Test.
Bij een hoge pH-waarde is het ammonium in toenemende mate in zijn extreem vistoxische vorm als ammoniak aanwezig. Idealiter ligt de meetwaarde onder de grens, waarop de aanwezigheid ervan wordt aangetoond. Bij belastingen boven 0,5 mg/l ammonium moet u – met name bij een pH-waarde boven de 7 – direct reageren door een deel water te verversen en sera toxivec toe te dienen. Ammoniak is al in een zeer geringe dosis dodelijk.

Osmotische Shock
Profylaxe/aanbeveling: Sterke verschillen in de geleidbaarheid, zoals die bij het overzetten of flink water verversen op kunnen treden, moeten echt vermeden worden. De vis kan zich niet plotseling aan een duidelijk hoger of lager zoutgehalte aanpassen.
Als vissen uit water met een hoge geleidbaarheid (hoog zoutgehalte) in water met een geringe geleidbaarheid geplaatst worden, ondergaan ze een osmotische shock (ook in het omgekeerde geval). De slijmhuid raakt los en het organisme van de vissen wordt extreem belast en verzwakt. Vaak ontstaan er gevolgziekten. Bij grote verschillen in de geleidbaarheid kunnen de fijne kraakbeengewrichten in de vinstralen door de hoge osmotische druk geforceerd worden. De vinnen vallen er in grote stukken af.
Voorkom een osmotische shock, door voor het overplaatsen de pH-waarde en de geleidbaarheid van het transportwater en het aquariumwater te meten. Vraag in geval van twijfel, wanneer u geen apparaat heeft om de geleidbaarheid te meten, als u nieuwe vis koopt bij uw speciaalzaak of de vissen “op zout” gehouden zijn. Voorzichtigheid is ook geboden wanneer de vissen uit een zoutbad komen. De vissen zijn over het algemeen minder gevoelig bij verhoging van de geleidbaarheid, d.w.z. bij het toevoegen van zout. Door een relatief snelle verhoging van het zoutgehalte verbeter je het therapeutische effect van een zoutbad. Bij hoger gewenste eindconcentraties moet er een stapsgewijze gewenning aan de geleidingswaarde plaatsvinden. Het gewennen kan door het verstrekken van sera mineral salt of sera ectopur bereikt worden. Verschillen van 100 tot 200 μS/cm zijn daarbij niet van belang (een eenvoudige, preventieve dosering van sera ectopur met 0,1 g/l resp. 5 g per 50 l verhoogt de geleidbaarheid bijvoorbeeld met ca. 200 μS/cm). In kleine stapjes met aanpassingsfases van telkens enkele uren kunnen de wateromstandigheden voorzichtig op de gewenste waarden worden gebracht.


Nitrietvergiftiging:
Profylaxe/aanbeveling: Meet het nitrietgehalte met de sera NO2-Test. Bij gevaarlijk hoge waarden (boven 0,5 mg/l) moet u direct reageren door een groot deel water te vervangen en sera toxivec te gebruiken. Op lange termijn voorkomt u de concentratie van giftig nitriet effectief door een filter te gebruiken met een – gerelateerd aan de hoeveelheid water – toereikend groot vestigingsgebied voor bacteriën die schadelijke stoffen afbreken (bijzonder geschikt is: het bioactieve filtersysteem uit sera siporax met sera filter biostart). Ook een geringe nitrietbelasting kan op den duur tot permanente schade leiden. Gebruik regelmatig sera bio nitrivec om een goede waterkwaliteit te houden.


Andere oorzaken van vergiftiging
Vergiftigingen kunnen acuut of sluipend zijn. Soms treedt als symptoom alleen een verhoogde schrikachtigheid op. Een nauwkeurige diagnose aan de hand van het gedrag en uiterlijk van de vissen is derhalve vaak niet mogelijk. Ga daarom bij het zoeken naar de oorzaak zorgvuldig te werk, wanneer u bij uw vissen een niet door de gebruikelijke ziekteverwekkers veroorzaakte onpasselijkheid vaststelt. Denk ook aan buitengewone oorzaken, zoals b.v. het spuiten van insecticiden in de ruimte waarin het aquarium staat of het gebruik van zelfgemaakt decoratiemateriaal (b.v. ongeschikte lijmsoorten) in het aquarium.

Een ongecontroleerde toevoer van kooldioxide, met name 's nachts, kan gevaarlijk voor de vissen zijn. Een vergiftiging kan tot ademstilstand leiden. Voorzie de planten op een veilige en betrouwbare manier van kooldioxide met de seramic pH Controller.

Een zuurstoftekort is aanneembaar, wanneer de vissen plotseling onder het oppervlak zwemmen en naar lucht happen. In extreme gevallen leidt dit tot de dood. Bij jonge dieren kan een gering zuurstoftekort al tot misvormingen leiden. Controleer het zuurstofgehalte met de sera O2-Test. Met sera O2 plus zorgt u snel voor een remedie bij een acuut zuurstoftekort. Gebruik indien nodig een sera air plus luchtpomp. Om zuurstoftekort langdurig te voorkomen, moet u de hygiënische omstandigheden in het aquarium controleren. Met name in overbezette bakken waarin rijkelijk gevoederd wordt, hoopt zich een grote hoeveelheid organisch materiaal op, dat d.m.v. zuurstofverbruik afgebroken wordt. Let erop, dat de molm regelmatig weggezogen wordt en dat het filter goed verzorgd is en effectief werkt (bioactief filtersysteem: sera siporax en sera filter biostart). Planten verrijken het water overdag met zuurstof.

Indien anaërobe zones ontstaan, zones die dus niet van zuurstof worden voorzien, ontstaan verrottingsprocessen. Dat kan b.v. in het filter gebeuren, wanneer de pomp uitvalt, of in een te vaste bodemgrond die geen lucht doorlaat. Organisch materiaal wordt daar anaëroob (zonder zuurstofverbruik) afgebroken. Daarbij ontstaan zwavelwaterstof, dat naar rotte eieren stinkt, en nitriet – beide sterk vistoxische substanties. Controleer daarom regelmatig de werking van uw filter en maak de bodem los bij het wegzuigen van molm.
Zware metalen kunnen ook tot ernstige chronische maar ook acute vergiftigingen leiden. Ze komen b.v. door koperen leidingen, loodhoudend draad op waterplanten of ongeschikte inrichtingsvoorwerpen binnen (zoals b.v. sommige soorten grind, waarop een laagje is aangebracht). Bijzonder giftig zijn lood en kwikzilver. Met name ongewervelde dieren reageren extreem gevoelig op koper – bedenk dat altijd bij het gebruik van koperhoudende diergeneesmiddelen als sera mycopur. Ook zink en zelfs ijzer (in concentraties boven 0,5 mg/l) werken schadelijk. Meet in twijfelgevallen, b.v. met de sera Cu-Test. sera aquatan en sera toxivec binden en neutraliseren zware metalen. Ze verwijderen bovendien bijtend chloor.   

In geval van acute vergiftiging – ook met hier niet genoemde giffen – is het raadzaam altijd een grote hoeveelheid water te verversen en de resterende giftige stoffen te verwijderen met sera super carbon.

 • Sera Toxivec 100ml
  Sera Toxivec 100ml

  Sera Toxivec 100ml
  Sera Toxivec® met de innovatieve QuickClean-formule verwijdert voor vissen en filterbacteriën gevaarlijke en bedreigende schadelijke stoffen onmiddellijk uit het aquariumwater. Het parallele effect tegen…

  € 5,69
 • Sera Toxivec 250ml
  Sera Toxivec 250ml

  Sera Toxivec 250ml
  Sera Toxivec® met de innovatieve QuickClean-formule verwijdert voor vissen en filterbacteriën gevaarlijke en bedreigende schadelijke stoffen onmiddellijk uit het aquariumwater. Het parallele effect tegen…

  € 11,49
 • Sera Toxivec 500ml
  Sera Toxivec 500ml

  Sera Toxivec 500ml
  Sera Toxivec® met de innovatieve QuickClean-formule verwijdert voor vissen en filterbacteriën gevaarlijke en bedreigende schadelijke stoffen onmiddellijk uit het aquariumwater. Het parallele effect tegen…

  € 19,99
 • Sera Filter Bio Start
  Sera Filter Bio Start

  Gebruik sera filter biostart in nieuwe filters, direct op nieuwe biologische filtermedia als ook naar het reinigen van de filter.

  sera filter biostart bespoedigt meteen de biologische filterprestatie.
  Molm en onaangename geurtjes…

  € 8,99
 • Sera Super Carbon 250gram
  Sera Super Carbon 250gram

  Gezonde zuiverheid∙ Verwijdert resten van geneesmiddelen na de behandeling
  ∙ Verwijdert schadelijke stoffen en verkleuringen
  ∙ Fosfaatvrij
  ∙ Langdurig werkzaam
  ∙ Directe hulp in geval van acute vergiftiging
  ∙ Voor…

  € 7,29
 • Sera Super Carbon 1000gram
  Sera Super Carbon 1000gram

  Gezonde zuiverheid∙ Verwijdert resten van geneesmiddelen na de behandeling
  ∙ Verwijdert schadelijke stoffen en verkleuringen
  ∙ Fosfaatvrij
  ∙ Langdurig werkzaam
  ∙ Directe hulp in geval van acute vergiftiging
  ∙ Voor…

  € 23,89
 • Sera Fishtamin
  Sera Fishtamin

  Multivitamine voor een sterk immuunsysteem

  De smakelijke emulsie bestaat uit 12 kostbare vitamines. Ideaal om op het voeder te druppelen of in het aquarium toe te dienen. Vormt een optimaal voedingssupplement in bijzondere…

  € 8,39
 • Aquatan DE Watervoorbereider 100ml
  Aquatan DE Watervoorbereider 100ml

  Aquatan Watervoorbereider 100ml​
  Sera aquatan® met de nieuwe Sera bio-protect-formule maaktvan leidingwater direct water dat geschikt is voor zoet- en zeewatervissen.De vissen voelen zich in het natuurlijke, gezonde, heldere…

  € 5,29
 • Aquatan DE Watervoorbereider 250ml
  Aquatan DE Watervoorbereider 250ml

  Aquatan Watervoorbereider 250ml
  Sera aquatan® met de nieuwe sera bio-protect-formule maakt van leidingwater direct water dat geschikt is voor zoet- en zeewatervissen.De vissen voelen zich in het natuurlijke, gezonde, heldere…

  € 9,99
 • Aquatan DE Watervoorbereider 500ml
  Aquatan DE Watervoorbereider 500ml

  Aquatan Watervoorbereider 500ml
  Sera aquatan® met de nieuwe Sera bio-protect-formule maakt van leidingwater direct water dat geschikt is voor zoet- en zeewatervissen.De vissen voelen zich in het natuurlijke, gezonde, heldere…

  € 18,99
 • Aquatan DE Watervoorbereider 2500ml
  Aquatan DE Watervoorbereider 2500ml

  Aquatan Watervoorbereider 2500ml
  Sera aquatan® met de nieuwe Sera bio-protect-formule maakt van leidingwater direct water dat geschikt is voor zoet- en zeewatervissen.De vissen voelen zich in het natuurlijke, gezonde, heldere…

  € 59,95
 • BioNitrivec 100ml, Voorkom problemen met uw filter!
  BioNitrivec 100ml, Voorkom problemen met uw filter!

  BioNitrivec 100ml
  Sera BioNitrivec® is een speciale mix van verschillende hoogwaardige reinigingsbacteriën voor aquariumwater. Sera BioNitrivec® verhindert een toename van ammoniak en nitriet.
  Dit product is ook verstandig om…

  € 9,99
 • BioNitrivec 250ml, Voorkom problemen met uw filter!
  BioNitrivec 250ml, Voorkom problemen met uw filter!

  BioNitrivec 250ml
  Sera BioNitrivec® is een speciale mix van verschillende hoogwaardige reinigingsbacteriën voor aquariumwater. Sera BioNitrivec® verhindert een toename van ammoniak en nitriet.
  Dit product is ook verstandig om…

  € 18,99
 • BioNitrivec 500ml, Voorkom problemen met uw filter!
  BioNitrivec 500ml, Voorkom problemen met uw filter!

  BioNitrivec 500ml
  Sera BioNitrivec® is een speciale mix van verschillende hoogwaardige reinigingsbacteriën voor aquariumwater. Sera BioNitrivec® verhindert een toename van ammoniak en nitriet.
  Dit product is ook verstandig om…

  € 27,99
 • BioNitrivec 2500ml, Voorkom problemen met uw filter!
  BioNitrivec 2500ml, Voorkom problemen met uw filter!

  BioNitrivec 2500ml
  Sera BioNitrivec® is een speciale mix van verschillende hoogwaardige reinigingsbacteriën voor aquariumwater. Sera BioNitrivec® verhindert een toename van ammoniak en nitriet.
  Dit product is ook verstandig om…

  € 69,99
© 2009 - 2024 G&D Aquaria | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel